Welcome to our consulting company 9Ekim Group Relocation Company
tr_TR Türkçe
9Ekim Group Relocation Company9Ekim Group Relocation Company9Ekim Group Relocation Company
(Mon - Fri)
[email protected]
Ataköy, Bakırköy / İstanbul
9Ekim Group Relocation Company9Ekim Group Relocation Company9Ekim Group Relocation Company

Yat İthalatı ve Türk Bayrağına Geçiş (Genelge)

9Ekim Gümrük Müşavirliği olarak yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçişi için gerekli gümrük işlemleri başta olmak üzere yat ithalatı, transit log belgesi açma-kapatma, özet beyan teslimi, ve ihtiyacınız olan danışmanlık ve gümrük işlemleri konusunda 32 yıllık deneyime sahip kurumumuza güvenebilirsiniz.

03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9759 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Kabul edilen maddeye göre yabancı bayrak altında seyreden yatlar Türk bayrağına geçtiği taktirde, yıllık harç, damga vergisi, veraset intikal vergisi, bedelsiz intikal vergisi ve gümrük vergisi gibi vergiler alınmayacak. Bu maddeye göre Yatlar, Kotralar, Tekneler ve Gezinti Tekneleri için uygulanacak KDV oranı %1 ÖTV oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Türk bayrağına geçmenin avantajları nedir?

  • Vize harcı ödemezsiniz,
  • Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden istisna tutulursunuz,
  • Gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan istisna tutulursunuz,
  • Türkiye’ye ithali öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmayacaktır.

KDV oranı %1’e indirildi, ÖTV sıfırlandı. Detaylar için bizimle iletişim kurunuz.

Tel: 444 12 37

Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri hakkında genelge yayınlandı. 17.03.2017


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910-010.06.02
Konu: Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri

03.2017
GENELGE
(2017/..)

İlgi: 25.09.2009 tarihli ve 2009/97 sayılı Genelge.

27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenen 25.09.2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği” ile 03.03.2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2017/3 sayılı Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ” kapsamında yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 GTİP’ler/tarife pozisyonunda yer alan eşyadan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt ve tescili ile ilgili serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

1. Liman başkanlığınca kayıt veya tescili yapılan yukarıda belirtilen GTİP’ler/tarife pozisyonu kapsamı yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin gümrük işlemlerinin, liman başkanlığının yetkili gümrük idaresine kayıt veya tescil yapıldığının bildirimini müteakip altmış gün içinde tamamlanması gerekir. Söz konusu bildirim, ithalat mevzuatı uyarınca aranan belgeler yerine geçer.

2. Genelge kapsamı eşya tabi olduğu gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesi uyarınca müstesnadır.

3. Genelge kapsamı eşyanın tabi olacağı ÖTV ve KDV’ye ilişkin işlemler 03.02.2017 tarihli 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Karara göre yapılır.

4. 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kıymetinin belirlenmesinde; 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 23 ila 31 inci maddeleri kapsamında işlem tesis edilir. Bu kapsamda; serbest dolaşıma girecek eşyaya ilişkin ilgili gümrük müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında gümrük muayene memurunun bulunduğu en az üç kişilik bir komisyon tarafından kıymet tespiti yapılır. Söz konusu komisyonca;

– varsa eşyanın faturasına (düzenleme yerinin, fatura tarih ve sayısının, satıcının ad ve adresinin, alıcının ad ve adresinin, satış bedelinin, eşyanın cins ve nev’i ile satış birimine göre miktarının, eşyanın birim fiyatının yer alması şartı ile),

– serbest dolaşıma sokulacak eşya ile aynı veya yakın tarihte serbest dolaşıma giriş işlemi yapılan aynı veya benzer eşya için tespit edilen kıymetine,

– serbest dolaşıma sokulacak eşyanın sigortaya esas bedeline ilişkin hususların tamamı birlikte dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucu eşyanın kıymeti tespit edilir. Bu şekilde tespit edilecek kıymetten amortisman düşülmez. Söz konusu tespitte, gerek duyulması halinde Deniz Ticaret Odalarından görüş alınabilir.

5. 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin mütemmim cüzü olmayan malzeme ve eşyasının tespitinde Liman Başkanlığının onaylayacağı demirbaş listesi esas alınır.

6. 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin depolarında serbest dolaşımda olmayan akaryakıt bulunduğunun tespiti halinde akaryakıtın vergilendirilmesi ile ilgili gümrük mevzuatı doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan A.
Müsteşar

Leave A Comment